2019 оны 4 дүгээр сарын 24-ны байдлын түймрийн зэргийн мэдээ