2019 оны 3 дугаар сарын 10-ны байдлаар гаргасан түймрийн зэрэгиийн мэдээ